Privacystatement Belastingadvies Groningen B.V.

Inleiding

In het kader van onze dienstverlening verwerkt Belastingadvies Groningen persoonsgegevens. Belastingadvies Groningen kan deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of onze website. Daarnaast kan Belastingadvies Groningen persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld uw accountant, notaris, etc.). Met dit Privacystatement informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Dit Privacystatement is van toepassing op alle (bedrijfs)activiteiten van Belastingadvies Groningen B.V. met KvK-nummer 77019857, statutair gevestigd te Groningen en hierna Belastingadvies Groningen genoemd.

Belastingadvies Groningen respecteert ieders privacy. Wij erkennen de behoefte aan een goede controle over persoonlijke gegevens en behandelen deze gegevens altijd vertrouwelijk. Dit doen we onder meer door ons strikt te houden aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Dit Privacystatement vormt het uitgangspunt voor de verwerking van alle persoonsgegevens die zijn verkregen op basis van het contact dat via e-mail, telefoon, website of een bezoek plaatsvindt.

Aard en doeleinden van de verwerking

Wanneer er via de website contact wordt gezocht met Belastingadvies Groningen, kunt u informatie achterlaten via het contactformulier. Wanneer u via dit contactformulier, e-mail, telefoon of een bezoek persoonsgegevens met ons deelt, is het mogelijk dat Belastingadvies Groningen die persoonsgegevens bewaart. Digitale gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van een derde partij. Fysieke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens, die Belastingadvies Groningen verwerkt:

 • NAW-gegevens;
 • Kopie identificatiebewijs (alleen indien nodig);
 • BSN (alleen indien nodig);
 • Functie contactpersoon;
 • Geslacht en leeftijd (geboortedatum);
 • Gegevens betreffende partner en kinderen (voor zover nodig);
 • Huwelijkse staat (voor zover nodig);
 • Bankrekeningnummer (voor zover nodig);
 • E-mailadres en telefoonnummer contactpersoon;
 • Persoonsgegevens met betrekking tot uw vraag en/of dossier.

Belastingadvies Groningen verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacystatement, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

Belastingadvies Groningen kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • Het kunnen behandelen van uw vraag en/of dossiers;
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
 • Het kunnen factureren / incasso van onze diensten;
 • Het onderhouden van contact met u;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief.

Grondslagen van de verwerking

Belastingadvies Groningen verwerkt uw persoonsgegevens bijna altijd, omdat het nodig is ter uitvoering van de overeenkomst van opdracht, gerechtvaardigd belang of om een wettelijke verplichting na te kunnen komen. In voorkomende gevallen kan het zijn dat Belastingadvies Groningen persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen wil verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, dan zullen wij u daar eerst opnieuw toestemming voor vragen. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Bewaartermijnen

Belastingadvies Groningen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor de gegevens verwerkt worden. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Administratieve gegevens: zeven jaar;
 • Klantgegevens: 1 jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de laatste werkzaamheden zijn verricht in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht;
 • Persoonsgegevens, indien u geen diensten bij ons afneemt: drie maanden.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan Belastingadvies Groningen gebruik maken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zal Belastingadvies Groningen alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Beveiliging van uw gegevens

Belastingadvies Groningen beschouwt een adequate beveiliging van gegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. We nemen dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt. Daarnaast eisen we van de door ons ingeschakelde partijen, zoals onze softwareleverancier, dat ook zij voorzien in een adequate beveiliging. Dit is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.

Rechten van betrokkenen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft iedere betrokkene recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking en overdracht van de gegevens die verwerkt worden (door het invullen van een formulier). Indien een betrokkene van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen heeft over de wijze waarop Belastingadvies Groningen gegevens verwerkt, kan contact worden opgenomen met Belastingadvies Groningen via telefoonnummer: 050-2112 562. Tevens heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stelt Belastingadvies Groningen u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Belastingadvies Groningen streeft ernaar dit te doen binnen 72 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Wijzigingen

Dit Privacystatement is afgestemd op het gebruik van én de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacystatement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit Privacystatement te raadplegen.

Groningen, 3 februari 2020